This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

ประกาศสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬา

การก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน (ลู่ดิน)  ขนาดกว้าง 96  เมตร  ยาว  187.70  เมตร  หมู่ที่  4  บ้านโคกสว่าง โดยมีราคากลางในการจัดจ้าง  เป็นเงิน  944,000  บาท

banner 00005

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559”  ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม  2558 – 2  พฤศจิกายน  2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย และในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอประจันตคาม ( บริเวณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประจันตคาม ที่ว่าการอำเภอ  ประจันตคาม ) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอประจันตคาม ( บริเวณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประจันตคาม ที่ว่าการอำเภอประจันตคาม ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม !!  ราคากลาง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

price tag

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงประกาศเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

price tag 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130