This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้บแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

มาตรฐานคุรุภัณฑ์

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

price tag

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงประกาศเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

price tag 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130