This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

      24 มิ.ย. 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มิ.ย. 2564 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ไซริงค์ เข็ม บัตร เหรียญห้อยคอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 เม.ย. 2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2564 จัดซื้อถังขยะและถุงขยะสำหรับใช้ในห้องน้ำภายในสำนักงาน อบต.บุฝ้าย…
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้บแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบประกาศ ประกาศ ประกาศราคากลาง เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ มาตรฐานคุรุภัณฑ์…
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งานตามปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 6 รายการ โดยมีราคาประเมินขั้นต่ำ เป็นเงิน  456.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3729 2922  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

price tag

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงประกาศเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

price tag 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643