This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

pd 222

นายหัสดี เหล่าชัย

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

line

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.บุฝ้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.บุฝ้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.บุฝ้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.บุฝ้าย

ed2

นางประภาพร  สวัสดิ์ชัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

S 136486917

นางสาวพชรมน พูลสุข

ครูผู้ดูแลเด็ก

ed3

นางสำรวย  แสงจ้า

ครูผู้ดูแลเด็ก

ed4

นางอุไรวรรณ  ชำนาญปืน

ครูผู้ดูแลเด็ก

None2

(ว่าง)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

ed7

นางกรณ์ปารณีย์  พิรณฤทธิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

S 136486916  

นางสาวนัฐธวีย์  สุวรรณศร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

ed10

     นางสาวประภาพร  อุดม

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ

 

 

 

กองช่าง

กองช่าง

                                                                                                                                                                       

 

นางสาวหทัย  ศิริวัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

line

นายวัฒนพงศ์  ถาวร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

5914

นายเอนก  ปรางค์จันทร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

กองคลัง

กองคลัง

F11

นางแก้วตา  กงแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

line

F22

นางสาววรากมล  จันท์นันท์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ชำนาญการ

None2

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ

F33

นางสาวนคราพร  โพธิ์พิทยา

นักวิชาการเงินเเละบัญชี ชำนาญการ

นางสาวธนัญญา  ใต้คีรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุุ

 

 f4

นางสาววารุณี  ถาวร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เนื้อหาอื่นๆ...

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643