This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 วิสัยทัศน์

บุฝ้ายน่าอยู่ ชุมชนเข้มเเข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

 พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
 4. บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
 8. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1. จัดระบบคมนาคมให้เหมาะสม
 2. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วนเพียงพอ

ด้านการพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

 1. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 4. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 5. ส่งเสริมการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 6. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร

ด้านการจัดระเบียบสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้พอเพียงแก่การปฏิบัติงาน
 3. เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643