This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารถึงการบริหารราชการ การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ข้าพเจ้าจึงจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2558 (ปีที่ 2) ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุฝ้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

นายสมชาย ศรีกล่ำ
นายสมชาย ศรีกล่ำ
นายก อบต.บุฝ้าย

 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย 

 

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคแรก บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่  90/2556  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2556  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เลือกตั้งเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2556

ข้าพเจ้า นายสมชาย  ศรีกล่ำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  จึงขอแถลงนโยบาย ซึ่งข้าพเจ้าได้กำหนดให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนชาวตำบลบุฝ้าย รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัด และนโยบายการพัฒนาอำเภอ ต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนา ให้องค์การบริหารตำบลบุฝ้ายมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ดังนโยบายต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

   1.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ  ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

   1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟรายทางสาธารณะให้ทั่วถึง

 

2. นโยบายพัฒนาด้านการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 

2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น การจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนเล่นกีฬาและออกกำลัง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา และส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เป็นสถานที่ศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2.7 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.8 ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งสนับกิจกรรมการต่าง ๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุข

 

3. นโยบายด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน การประชุมประชาคม เป็นต้น

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนการทำเกษตรอินทรีย์ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกต้นไม้

 

5. นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1  ส่งเสริม ทำนุบำรุง รักษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันผู้สูงอายุ   ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นต้น

  

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน

6.4 สร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของอบต. และสร้างจิตสำนึกการมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

PDF file documentรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ 7)

 

PDF file documentรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 6)

 

PDF file documentรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 5)

 

PDF file document

ายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ปีที่ 2)

PDF file document

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1)

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643