This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อ สภา อบต.บุฝ้าย

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารถึงการบริหารราชการ การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ข้าพเจ้าจึงจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2558 (ปีที่ 2) ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุฝ้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

นายสมชาย ศรีกล่ำ
นายสมชาย ศรีกล่ำ
นายก อบต.บุฝ้าย

 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย 

 

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคแรก บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่  90/2556  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2556  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เลือกตั้งเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2556

ข้าพเจ้า นายสมชาย  ศรีกล่ำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  จึงขอแถลงนโยบาย ซึ่งข้าพเจ้าได้กำหนดให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนชาวตำบลบุฝ้าย รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัด และนโยบายการพัฒนาอำเภอ ต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนา ให้องค์การบริหารตำบลบุฝ้ายมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ดังนโยบายต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

   1.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ  ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

   1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟรายทางสาธารณะให้ทั่วถึง

 

2. นโยบายพัฒนาด้านการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 

2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น การจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนเล่นกีฬาและออกกำลัง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา และส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เป็นสถานที่ศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2.7 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.8 ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งสนับกิจกรรมการต่าง ๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุข

 

3. นโยบายด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน การประชุมประชาคม เป็นต้น

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนการทำเกษตรอินทรีย์ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกต้นไม้

 

5. นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1  ส่งเสริม ทำนุบำรุง รักษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันผู้สูงอายุ   ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นต้น

  

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน

6.4 สร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของอบต. และสร้างจิตสำนึกการมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

PDF file documentรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 6)

 

PDF file documentรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 5)

 

PDF file document

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2558 (ปีที่ 2) 

 

PDF file document

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1) 

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130