This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

PDF file documentรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF file documentรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDF file documentรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2 )

PDF file documentรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1 )

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643