This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  new ”  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  new ”   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  new ”   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนพฤษภาคม  2561 new ”   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนเมษายน  2561 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนมีนาคม  2561  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนมกราคม  2561 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนธันวาคม  2560 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  เรื่อง งบทดลอง,งบเงินรับจริง - เงินจ่ายจริง  ประจำเดือนตุลาคม 2560 new ” 

 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643