This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

ศูนย์ป้องกันการทุจริต อบต.บุฝ้าย

partners 11

S 149954563

S 14303235

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

                                                                                                                แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                                                                              การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  ประจำปี  2563

                                                                                                                             การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  ประจำปี  2563

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130