This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง  และมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ โดยได้กำหนด จัดโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

Volunteer 01

Volunteer 02

Volunteer 03

Volunteer 04

Volunteer 05

Volunteer 06

Volunteer 07

Volunteer 08

Volunteer 09

Volunteer 10

Volunteer 11

Volunteer 12

Volunteer 13

Volunteer 14

Volunteer 15

Volunteer 16

Volunteer 17

Volunteer 18

Volunteer 19

Volunteer 20

Volunteer 21

Volunteer 22

Volunteer 23

Volunteer 24

Volunteer 25

Volunteer 26

Volunteer 27

Volunteer 28

Volunteer 29

Volunteer 30

Volunteer 31

Volunteer 32

Volunteer 33

Volunteer 34

Volunteer 35

Volunteer 36

Volunteer 37

Volunteer 38

Volunteer 39

Volunteer 40

Volunteer 41

เขียนข้อความของคุณ

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130