This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3701 วิศวกรโยธา.pdf
3702 สถาปนิก.pdf
3703 นักผังเมือง.pdf
3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf
3705 วิศวกรไฟฟ้า..pdf
3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf
3707 นักจัดการงานช่าง.pdf
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf
4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4403 จพง.สัตวบาล.pdf
4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf
4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf
4602 พยาบาลเทคนิค.pdf
4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf
4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4605 โภชนาการ.pdf
4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf
4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf
4610 สัตวแพทย์.pdf
4701 นายช่างโยธา.pdf
4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf
4703 นายช่างสำรวจ.pdf
4704 นายช่างผังเมือง.pdf
4705 นายช่างเครื่องกล.pdf
4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf
4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf
4708 นายช่างศิลป์.pdf
4709 นายช่างภาพ.pdf
4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

  สายตรงนายกอบต. 086 - 2878202

  สายตรงปลัด อบต. 081 - 7615643