This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   642.00    642.00   ตกลงราคา 

 หจก.วิพอยท์

642.00

หจก.วิพอยท์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา

CNTR-0068/59

วันที่2 ก.พ. 2559

2 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา

นายนิรันดร์ ประสิทธิ์

90,000.00

นายนิรันดร์ ประสิทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา

CNTR-0069/59

วันที่ 2 ก.พ. 2559

3 จ้างเหมาซ่อมไฟสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนามูล จำนวน 15 จุด ๆละ 115 บาท 1,725.00 1,725.00 ตกลงราคา

นายประเสริฐ สว่างอารมณ์

1,725.00

นายประเสริฐ สว่างอารมณ์ เป็นผู้รับจ้างในท้องถิ่นสะดวกในการจัดจ้าง

CNTR-0070/59

วันที่ 2 ก.พ. 2559

4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านท่าเรือ &385,000.00 385,000.00 ตกลงราคา

หจก.ไตรอุดม ทรัพย์รุ่งเรือง

385,000.00

หจก.ไตรอุดม ทรัพย์รุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา

CNTR-0071/59

วันที่ 4 ก.พ. 2559

5 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 17,680.00 17,680.00 ตกลงราคา

 นางสาวเพชร์นภา แซ่ลิ้ม

17,680.00

นางสาวเพชร์นภา แซ่ลิ้ม  เป็นผู้รับจ้างในท้องถิ่นสะดวกในการจัดจ้าง

CNTR-0072/59

วันที่ 4 ก.พ. 2559

6 จ้างเหมาชุดโต๊ะ - เก้าอี้รับประทานอาหารจำนวน 13 ชุด ๆ ละ 50 บาทตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 650.00 650.00 ตกลงราคา

นายแสวง ประแดง

650.00

นายแสวง ประแดง เป็นผู้รับจ้างในท้องถิ่นสะดวกในการจัดจ้าง

CNTR-0073/59

วันที่ 4 ก.พ. 2559

7 จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด จัดซื้อชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 16 ชุด จัดซื้อลำโพงแบบติดผนังสำหรับห้องประชุมสภา จำนวน 4 ตัว 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา

นายอนงค์ อุดม

98,000.00

นายอนงค์ อุดม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา

CNTR-0074/59

วันที่ 4 ก.พ. 2559

จ้างเหมาซ่อมไฟสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาแขม จำนวน 14 จุด ๆละ 115 บาท 1,610.00 1,610.00 ตกลงราคา

นายวิรัช แม่นปืน

1,610.00

นายวิรัช แม่นปืน เป็นผู้รับจ้างในท้องถิ่นสะดวกในการจัดจ้าง CNTR-0075/59

วันที่ 8 ก.พ. 2559

จัดซื้อชุดนักกีฬาฟุตซอล ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน ( กีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติดครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2559 เทศบาลประจันตคาม ) 8,204.00 8,204.00 ตกลงราคา

หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000

8,204.00

หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา CNTR-0076/59

วันที่ 8 ก.พ. 2559

10 จัดซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน( กีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติดครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2559 เทศบาลประจันตคาม )  770.00  770.00  ตกลงราคา

นายแสวง ประแดง

770.00

นายแสวง ประแดง เป็นผู้รับจ้างในท้องถิ่นสะดวกในการจัดจ้างและราคาเป็นไปตามระเบียบ CNTR-0077/59

วันที่  8 ก.พ. 2559

11 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมในสำนักงาน 1,307.00 1,307.00 ตกลงราคา ร้านร่มไทรฮาร์ดแวร์ ร้านร่มไทรฮาร์ดแวร์ เป็นผู้รับจ้างในท้องถิ่นสะดวกในการจัดจ้างและราคาเป็นไปตามระเบียบ CNTR-0078/59

วันที่ 24 ก.พ. 2559

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130