This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการ อบต.บุฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายงานขอจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา  ๒/๒๕๖๓  สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   อบต.บุฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)  กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด อบต.บุฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130