This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

King 10

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

บุฝ้ายน่าอยู่ ชุมชนเข้มเเข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

sd sd

สขร.เดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

วันที่  30  เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำนักงาน อบต.วันละ 2 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย.2559 (เฉพาะวันทำการ) ดังนี้ 1.หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จำนวน  246  ฉบับ ๆ ละ  10 บาท เป็นเงิน   2,460  บาท 2.หนังสือพิมพ์มติชน จำนวน  246  ฉบับ ๆ ละ  10  บาท  เป็นเงิน   2,460  บาทรวม 492 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,920 บาท              4,920.00   -    ตกลงราคา   นายเกษม  บุญธรรม   นายเกษม  บุญธรรม   เสนอราคาเพียงรายเดียว  1/2559  วันที่  1 ต.ค. 2558
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น Model SL – K2200 ND Digital B/W Mutifunction   จำนวน 1 เครื่อง เป็นรายเดือนโดยคิดเป็นราคาเหมารวมในราคา เครื่องละ 2,700 บาท/เดือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %คิดเป็น  189  บาท รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน  2,889  บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,668 บาท           34,668.00   -    ตกลงราคา  บริษัท ดี – เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ดี – เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เสนอราคาเพียงรายเดียว  1/2559  วันที่  5  ต.ค. 2558
3  จ้างเหมาจัดหาพวงมาลาในพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยะมหาราช จำนวน 1 พวง ๆละ 1000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท               1,000.00   -    ตกลงราคา   นางจงกล โชคชัชวาลกุล   นางจงกล โชคชัชวาลกุล   เสนอราคาเพียงรายเดียว  2/2559 วันที่  5  ต.ค. 2558
4  จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ยี่ห้อ  3K รุ่น NS145 จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 2,900  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800  บาท              5,800.00   -    ตกลงราคา   นางจิตรา หลีกชั่ว   นางจิตรา หลีกชั่ว   เสนอราคาเพียงรายเดียว  2/2559 วันที่  5  ต.ค. 2558
5  จ้างเหมาซ่อมไฟสาธารณะประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 จำนวน 22 จุด ๆละ 115  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,530  บาท              2,530.00   -    ตกลงราคา   นายบุญชู  ประสาร   นายบุญชู  ประสาร   เสนอราคาเพียงรายเดียว  8/2559 วันที่  27  ต.ค. 2558
6  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ Bike  For Dad ขนาด 4x3  เมตร จำนวน 1 ป้ายๆละ 1,926 บาท รวมเป็นเงิน 1,926  บาท              1,926.00   -    ตกลงราคา   หจก.วิวพอยต์   หจก.วิวพอยต์   เสนอราคาเพียงรายเดียว  9/2559 วันที่  30  ต.ค. 2558
7  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้           240,650.00         296,250.00  สอบราคา   หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม   หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม   เสนอราคาต่ำสุด  63/2558 วันที่  29  ก.ย. 2558
  1.เคื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวณผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 10 ชุด ๆละ 18,100 บาท รวมเป็นเงิน  181,000  บาท              
  2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 4,450 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท              
  3.เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก (Lnkjet) จำนวน 5 เครื่องๆละ7,150 บาท รวมเป็นเงิน 35,750  บาท              
  4.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่องๆละ 1,500  บาทรวมเป็นเงิน 15,000  บาท  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,650  บาท              

ข่าวกิจกรรม

 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่…

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1…

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

กระดานสนทนา

 • ไม่มีกระทู้แสดง

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130