This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

King 10

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

บุฝ้ายน่าอยู่ ชุมชนเข้มเเข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

sd sd

สขร.เดือนมกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2559

ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  308,924 บาท        308,924.00   -    ตกลงราคา  บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด; บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว

CNTR-0061/59

วันที่  11 ม.ค. 2559

2 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น  462.24 บาท 462.24 - ตกลงราคา หจก.วิวพอยต์ หจก.วิวพอยต์ เสนอราคาเพียงรายเดียว

CNTR-0062/59

วันที่ 18 ม.ค. 2559

3 จัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 1 ถ้วย ๆละ 524.30 บาท  เป็นเงิน 524.30 บาท จัดซื้อกรวยพลาสติก จำนวน 20 ใบ ๆละ 101.65 บาท เป็นเงิน 2,033 บาท จัดซื้อเหรียญรางวัล  42 เหรียญ ๆละ 21.40 บาท  เป็นเงิน 898.80 บาท  รวมเป็นงินทั้งสิ้น 3,456.10 บาท  ตามโครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ.2559 3,456.10 - ตกลงราคา หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 เสนอราคาเพียงรายเดียว

CNTR-0063/59

วันที่  18 ม.ค. 2559

4 จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 4 หลัง ๆ ละ700 บาท พร้อมเก้าอี้ 100 ตัว ๆละ 3 บาท,น้ำดื่ม (แบบถ้วย)จำนวน  5 โหล ๆละ 80 บาท  เป็นเงิน 400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,500 บาท 3,500.00 - ตกลงราคา  นายแสวง  ประแดง   นายแสวง  ประแดง   เสนอราคาเพียงรายเดียว 

CNTR-0064/59

วันที่  18 ม.ค. 2559

5 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ.2559 จำนวน 1 ชุด และไมโครโฟน 2 ตัว ,เพาเวอร์แอมป์ 1 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท           1,500.00   -    ตกลงราคา  นายอนงค์  อุดม นายอนงค์  อุดม  เสนอราคาเพียงรายเดียว 

CNTR-0065/59

วันที่  18 ม.ค. 2559

ข่าวกิจกรรม

 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่…

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1…

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

กระดานสนทนา

 • ไม่มีกระทู้แสดง

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130