This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ขร. เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 new  

  ขร. เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563  

  ขร. เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  

  ขร. เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  

   ขร. เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563  

  ขร. เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  

  ขร. เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

  ขร. เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  

 ขร. เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  

 ขร. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562  

 ขร. เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

  ขร. เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562

 ขร. เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562

  ขร. เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562 

   ขร. เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

   ขร. เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562   

  ขร. เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561    

  ขร. เดือนพฤษจิกายน  พ.ศ. 2561 

  ขร. เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561

  ขร. เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ขร. เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561  

ขร. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561    

 ขร. เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 ขร. เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561

  ขร. เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

 ขร. เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561

 ขร. เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 ขร. เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 ขร. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

  ขร. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

 ขร. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

รุปผลรายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ขร. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 สขร. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

สขร. เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

สขร. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

สขร. เดือนกรกฏคม พ.ศ. 2559 

 สขร. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 สขร. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 สขร. เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

สขร. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

สขร. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สขร. เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สขร. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

สขร. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

สขร. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130