This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย 
 

boss1

นายสมชาย  ศรีกล่ำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 

 

 boss2

นายชัยยงค์  วาระโว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 

boss3

นายสมปอง  ถาวร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย 

 

 

boss4

นายสมชาย  พรหมเปลว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

   

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130