This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

สำนักปลัด

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง  และมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ โดยได้กำหนด จัดโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

Volunteer 01

Volunteer 02

Volunteer 03

Volunteer 04

Volunteer 05

Volunteer 06

Volunteer 07

Volunteer 08

Volunteer 09

Volunteer 10

Volunteer 11

Volunteer 12

Volunteer 13

Volunteer 14

Volunteer 15

Volunteer 16

Volunteer 17

Volunteer 18

Volunteer 19

Volunteer 20

Volunteer 21

Volunteer 22

Volunteer 23

Volunteer 24

Volunteer 25

Volunteer 26

Volunteer 27

Volunteer 28

Volunteer 29

Volunteer 30

Volunteer 31

Volunteer 32

Volunteer 33

Volunteer 34

Volunteer 35

Volunteer 36

Volunteer 37

Volunteer 38

Volunteer 39

Volunteer 40

Volunteer 41

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

   องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

Sarinee 01

Sarinee 02

Sarinee 03

Sarinee 04

Sarinee 05

Sarinee 06

Sarinee 07

Sarinee 08

Sarinee 09

Sarinee 10

Sarinee 11

Sarinee 12

Sarinee 13

Sarinee 14

Sarinee 15

Sarinee 16

Sarinee 17

Sarinee 18

Sarinee 19

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

  องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลบุฝ้าย ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบุฝ้ายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องทุกปี 

Leckz 01

Leckz 02

Leckz 03

Leckz 04

Leckz 05

Leckz 06

Leckz 07

Leckz 08

Leckz 09

Leckz 10

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

    สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มชื่อและอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายในลำดับที่ 14 และเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019 (COVID-19) เป็นโรคอันตรายทำให้ประชาชนต้องดูแลตนเองมากขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการในการใช้หน้ากากปิดจมูกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่า ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และมีราคาสูงขึ้นมาก เพื่อให้ประชาชนได้มีรับความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบุฝ้าย  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรการทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย) ขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย 

Mass Alcohol 001

Mass Alcohol 002

Mass Alcohol 003

Mass Alcohol 004

Mass Alcohol 005

Mass Alcohol 006

Mass Alcohol 007

Mass Alcohol 008

Mass Alcohol 009

Mass Alcohol 010

Mass Alcohol 011

Mass Alcohol 012

Mass Alcohol 013

Mass Alcohol 014

Mass Alcohol 015

Mass Alcohol 016

Mass Alcohol 017

Mass Alcohol 018

Mass Alcohol 019

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ดำเนินการจัดทำ “โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ" เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2563  ณ  วัดบ้านหว้าน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งและสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ กักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย และเพื่อลดการพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำคลอง ทำให้ระยะเวลาการไหลเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีมากขึ้น และแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่สองฝั่งลำคลอง โดยการก่อสร้างดำเนินการร่วมกันทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้นำฝ่ายปกครอง จิตอาสาภัยพิบัติ และประชาชนในท้องถิ่น

Check Dam 001

Check Dam 002

Check Dam 003

Check Dam 004

Check Dam 005

Check Dam 006

Check Dam 007

Check Dam 008

Check Dam 009

Check Dam 010

Check Dam 011

Check Dam 012

Check Dam 013

Check Dam 014

Check Dam 015

Check Dam 016

Check Dam 017

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบุฝ้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รู้จักกล้าแสดออกในสิ่งที่ดีงาม ประพฤติตนในระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองให้มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบ มีความมั่นคงทางสังคมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคตและทำให้ประเทศชาติเราเข้มแข็ง

Childrens day 001

Childrens day 002

Childrens day 003

Childrens day 004

Childrens day 005

Childrens day 006

Childrens day 007

Childrens day 008

Childrens day 010

Childrens day 011

Childrens day 012

Childrens day 013

Childrens day 014

Childrens day 015

Childrens day 016

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

   องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำกลุ่มต่างๆ) ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 (อบรมให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย) วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562 (ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การท่องเที่ยว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลของพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การท่องเที่ยว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป และเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาอาชีพของตนเองและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเจริญให้กับชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนมุ่งสู่ความสำเร็จในยุค 4.0

Observe001

Observe002

Observe003

Observe004

Observe005

Observe006

Observe007

Observe008

Observe009

Observe010

Observe011

Observe012

Observe013

Observe014

Observe015

Observe016

Observe017

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ร่วมกับวัดบ้านหว้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบ้านหว้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย การส่งเสริมให้ประชาชนรักษา ดูแลแม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสีย ทั้งยังรณรงค์ให้ใช้วัตถุตามธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทงลอย และเป็นการขอขมาพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้าตามคติความเชื่อเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลาและปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ ในงานมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมประกวดนางนพมาศ กิจกรรมการประกวดกระทง

Loy kratong 001

Loy kratong 002

Loy kratong 003

Loy kratong 004

Loy kratong 005

Loy kratong 006

Loy kratong 007

Loy kratong 008

Loy kratong 009

Loy kratong 010

Loy kratong 011

Loy kratong 012

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130