This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

แสดงไอเท็มเฉพาะจากวันที่ วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563

   องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

Sarinee 01

Sarinee 02

Sarinee 03

Sarinee 04

Sarinee 05

Sarinee 06

Sarinee 07

Sarinee 08

Sarinee 09

Sarinee 10

Sarinee 11

Sarinee 12

Sarinee 13

Sarinee 14

Sarinee 15

Sarinee 16

Sarinee 17

Sarinee 18

Sarinee 19

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลบุฝ้าย ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบุฝ้ายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องทุกปี 

Leckz 01

Leckz 02

Leckz 03

Leckz 04

Leckz 05

Leckz 06

Leckz 07

Leckz 08

Leckz 09

Leckz 10

 

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130