This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

King 10

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

บุฝ้ายน่าอยู่ ชุมชนเข้มเเข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

sd sd

ข่าวกิจกรรม

 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่…

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1…

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

กระดานสนทนา

 • ไม่มีกระทู้แสดง

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130